Skolens Vedtægter

Paragraffer

Vedtægter for den selvejende institution
Norddjurs Friskole

§ 1 Hjemsted

Stk. 1. Norddjurs Friskole er en selvejende, uafhængig fri grundskole med hjemsted i Norddjurs Kommune. Skolen er oprettet 27. oktober 1981 og beliggende på adressen Lergravsvej 4, 8500 Grenaa. Skolens CVR nr. er 68 360 528.

§ 2 Formål

Stk. 1. Norddjurs Friskoles formål er at drive fri grundskole med pasningsordning, børnehaveklasse og 1. – 9. klasse efter de til enhver tid gældende bestemmelser om friskoler og private grundskoler.

Stk. 2. Norddjurs Friskole er en forældrestyret, fri grundskole. Den hviler på et demokratisk grundlag og er ikke tilknyttet religiøse eller politiske bevægelser. Vi udvikler børns færdigheder inden for såvel musisk/kreative, sociale som boglige områder, så børnene kan udvikle sig til skabende, fordomsfrie og harmoniske mennesker. Vi tilbyder Folkeskolens Afgangsprøve og ønsker, at børnene opnår et fagligt standpunkt, som mindst svarer dertil.

Stk. 3 Skolen skal efter sit formål og i hele sit virke forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes demokratiske dannelse og deres kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.

§ 3 Bestyrelse og leder

Stk. 1. Bestyrelsen varetager skolens overordnede ledelse og er samtidig ansvarlig for skolens økonomi og drift – herunder, at forvaltningen af de statslige tilskud er i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om friskoler og private grundskoler m.v. samt skolens vedtægter.

Stk. 2. Den daglige pædagogiske ledelse af skolen varetages af skolens leder, jf. lovens § 6, stk. 1.

Stk. 3. Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens leder og andet personale og træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom. Bestyrelsen træffer beslutning om ændringer af vedtægter, fastsætter beløbsstørrelserne for skolepengene, forældrebetalingen for pasningsordningen og træffer beslutning om ethvert andet spørgsmål om skolen, som bestyrelsen ønsker at træffe beslutning om. Se dog § 6 Generalforsamling, stk. 5 og stk. 6.

Stk. 4. Bestyrelsen kan delegere kompetencen til at ansætte og afskedige skolens personale til skolens leder.

§ 4 Bestyrelsens sammensætning og opgaver

Stk. 1. Bestyrelsen består af syv medlemmer. Bestyrelsens medlemmer vælges af og blandt forældrekredsen. Bestyrelsens medlemmer vælges for to år ad gangen og afgår med fire i ulige år og tre i lige år. Genvalg kan finde sted.

Stk. 2. Sideordnet med valget af bestyrelsesmedlemmer vælges tre suppleanter af og blandt forældrekredsen. Suppleanterne vælges for to år og afgår med en i ulige år og to i lige. En suppleant optages i bestyrelsen, hvis et bestyrelsesmedlem træder ud.

Stk. 3. Medarbejdere på skolen kan ikke være medlem af bestyrelsen. En repræsentant for personalegruppen og en tillidsrepræsentant deltager i bestyrelsens møder, med udtaleret, dog uden stemmeret. Personalegruppen vælger repræsentant og TR.

 Stk. 4. Bestyrelsens medlemmer er ikke ved udøvelsen af bestyrelseshvervet undergivet beslutninger truffet af den eventuelle organisation, institution, forening eller lignende, som har valgt eller udpeget pågældende medlem.

Stk. 5. Bestyrelsens medlemmer skal være myndige, og mindst et flertal – herunder formanden – skal være registreret i CPR med bopæl i Danmark.

Stk. 6. Bestyrelsen bør i videst mulig omfang have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd, jf. § 11, stk. 2 i lov om ligestilling af kvinder og mænd.

Stk. 7. Skolens leder og viceskoleleder deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

Stk. 8. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand. De vælges af bestyrelsens midte.

Stk. 9. Næstformanden for bestyrelsen træder i formandens sted ved dennes forfald.

Stk. 10. Bestyrelses fastsætter selv sin forretningsorden. Formanden for bestyrelsen indkalder til bestyrelsesmøder i det omfang, det findes nødvendigt for at sikre behandlingen af alle spørgsmål vedrørende skolens daglige drift og fremtid. Bestyrelsesformanden afvikler bestyrelsesmøderne og sørger for, at alle vedtagne beslutninger føres ind i bestyrelsesprotokollen. Protokollen underskrives af mødedeltagerne. Ethvert bestyrelsesmedlem har ret til at få ført sin afvigende mening til protokols. Konstateret inhabilitet skal indføres i protokollen ved konstateringen.

Stk. 11. Formanden – i dennes fravær næstformanden – drager omsorg for udførelsen af de vedtagne beslutninger.

Stk. 12. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fire (4) af bestyrelsens medlemmer er mødt personligt frem. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal blandt de tilstedeværende. I tilfælde af stemmelighed er formandens – ved dennes fravær næstformandens – stemme afgørende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt, brev eller anden stedfortræder.

Stk. 13. Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld, men kan blive ansvarliggjorte efter dansk rets almindelige erstatningsregler. Bestyrelsens medlemmer kan ikke modtage honorar eller lignende betaling af skolens midler for varetagelsen af hvervet som bestyrelsesmedlem.

Stk. 14. Et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen øjeblikkeligt, hvis medlemmet ikke opfylder de betingelser for medlemskab af bestyrelsen, som følger af friskolelovens § 5 eller af vedtægterne. I tilfælde af udtræden i funktionsperioden, f. eks. ved generel inhabilitet, indtræder suppleanten. Er dette ikke muligt, skal der vælges eller udpeges et nyt medlem hurtigst muligt for resten af perioden.

Stk. 15. For såvel bestyrelsen som leder og øvrige ansatte ved skolen gælder i øvrigt bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og i kapitel 8 om tavshedspligt m.v.

Stk. 16. Forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer skal ikke udtræde af bestyrelsen, hvis deres børn i valgperioden udskrives af skolen mod forældrenes ønske.

Stk. 17. Bestyrelsesmedlemmer kan ikke afsættes i funktionsperioden.

§ 5 Forældrekredsen

Stk. 1. Forældrekredsen består af forældrene til børn på skolen. Forældrenes rettigheder efter vedtægterne tilkommer den eller de personer, som har forældremyndigheden over eleven. Skolen kan anse den, der har eleven i pleje, for bemyndiget til at handle på forældremyndighedens indehavers vegne, dog ikke for så vidt angår spørgsmålet om skolegangens begyndelse og varighed.

§ 6 Generalforsamling

Stk. 1. Den ordinære generalforsamling består af medlemmerne af forældrekredsen samt bestyrelsens medlemmer og skolens medarbejdere, såfremt de er forældremyndighedsindehavere. Stemmeret på den ordinære generalforsamling har forældrekredsens medlemmer og den samlede bestyrelse. Medarbejdere på skolen kan kun deltage i valg af bestyrelsen, hvis de samtidig er forældre til elever på skolen.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år på skolen inden 15. april. Generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med skriftlig dagsorden og eventuelle bilag med mindst 14 dages varsel.

Stk. 3. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes skriftligt til formanden for bestyrelsen senest 15. marts. Forslag bekendtgøres sammen med indkaldelse.

Stk. 4. Den ordinære generalforsamling afvikles efter følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent samt godkendelse af dagsorden.
  2. Bestyrelsen aflægger beretning.
  3. Tilsynsførende aflægger beretning.
  4. Gennemgang af det reviderede regnskab.
  5. Gennemgang af budget.
  6. Indkomne forslag.

Herefter holdes møde med valg af: bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Herefter holdes eventuelt møde med valg af: ekstern tilsynsførende.

Stk. 5. Den ordinære generalforsamling høres om det reviderede regnskab og træffer i fællesskab med bestyrelsen beslutning om ændringer i skolepengenes størrelse ud over index-regulering, ændringer i vedtægter samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt nedlæggelse af skolen.

Stk. 6. Afstemning på den ordinære generalforsamling kan ske ved håndsoprækning. Afstemning foregår skriftligt, når der fremsættes ønske herom. Afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte. Spørgsmål vedrørende ændringer i vedtægter, køb og salg eller pantsætning af fast ejendom samt nedlæggelse af skolen forudsætter alle, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget.

Stk. 7. Alle tilkendegivelser på såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling skal føres til protokols. Protokollen skal underskrives af generalforsamlingens dirigent.

Stk. 8. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen eller mindst fire af dens medlemmer ønsker det, eller når 1/3 af forældrekredsen skriftligt kræver det. Indkaldelse sker efter samme retningslinier som for ordinær generalforsamling, der skal dog være mindst 30 dage imellem to generalforsamlinger.

§ 7 Regnskab og revision

Stk. 1. Skolens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig for, at der hvert år i overensstemmelse med gældende regler udarbejdes en retvisende årsrapport, som underkastes betryggende revision efter de gældende regler af en revisor valgt af bestyrelsen.

Stk. 3. Bestyrelsen har ansvaret for, at det udarbejdede årsregnskab revideres af statsautoriseret eller registreret revisor ifølge lov om friskoler og private grundskoler m.v. kapitel 5 § 24, stk. 1 - 4.

Stk. 4. Samtlige bestyrelsesmedlemmer skal underskrive det reviderede årsregnskab samtidig med afgivelse af en tro og love erklæring, der bekræfter betingelserne for deres medlemskab af bestyrelsen.

Stk. 5. Bestyrelsen vælger selv en revisor, jf. stk. 3.

Stk. 6. Regnskabsafslutning og revision skal være afsluttet senest 1. april – hvert år. Det reviderede og af bestyrelsen godkendte og underskrevne årsregnskab indsendes til Undervisningsministeriet senest den 15. april – hvert år.

§ 8 Offentliggørelse af regnskaber m.v.

Stk. 1. Forældre til elever og fastansatte på skolen har altid ret til at få indblik i revisionsprotokollerne og i de budgetter og regnskaber, som bestyrelsen har godkendt. Bestyrelsen kan udstrække retten hertil til andre og fastsætte nærmere regler for retten til indsigt i skolens forhold. Oplysninger, der er omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltningsloven, kan dog ikke videregives.

§ 9 Skolens drift

Stk. 1. Skolens drift gennemføres ved offentlige tilskud, ved skolepenge for eleverne, ved forældrebetaling for pasningsordning og eventuelle bidrag fra forældekredsens medlemmer samt fra andre med interesse for skolen.

Stk. 2. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og skal tage skyldige økonomiske hensyn.

Stk. 3. Skolens midler må alene komme dens skole- og undervisningsvirksomhed til gode. Et eventuelt overskud ved skolens drift tilfalder skolen. Bidrag til skolen giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art.

Stk. 4. Skolens likvide midler skal anbringes i overensstemmelse med bestemmelserne herom i lov om friskoler og private grundskoler m.v. og må ikke anbringes på konti m.v., som andre end skolen har rådighed over.

§ 10 Tegningsret

Stk. 1. Skolen tegnes af formanden for bestyrelsen og skolelederen i forening eller én af disse i forening med bestyrelsens næstformand. Tegningsretten kan ikke delegeres, og der kan ikke gives prokura.

Stk. 2. Bestyrelsen kan træffe beslutning om, at skolelederen i nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar bemyndiges til at udføre overordnede ledelsesfunktioner, når dette er nødvendigt for at opnå en hensigtsmæssig daglig ledelse.

Stk. 3. Ved køb, salg og pantsætning eller andre dispositioner over skolens faste ejendom eller ved indgåelse af væsentlige købs- eller lejekontrakter kræves der underskrift af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

§ 11 Nedlæggelse

Stk. 1. Uden for de tilfælde, hvor bestyrelsen efter lovgivningen skal drage omsorg for likvidation af skolen, kan beslutning om skolens ophør alene træffes af generalforsamlingen.

Stk. 2. Ophører skolen med at drive skolevirksomhed i henhold til friskoleloven, skal den nedlægges.

Stk. 3. Umiddelbart efter beslutning om skolens nedlæggelse skal bestyrelsen orientere forældrekredsen og angive grundlaget for nedlæggelsen. Det er endvidere bestyrelsens ansvar at give såvel de kommuner, hvor eleverne er hjemmehørende, som Undervisningsministeriet meddelelse om, at skolen nedlægges.

Stk. 4. Endvidere påhviler det bestyrelsen omgående at orientere Undervisningsministeriet, hvis skolen standser sine betalinger, begæres konkurs eller der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed må indstilles.

Stk. 5. Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter gældende regler samt for, at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægterne.

Stk. 6. I tilfælde af skolens opløsning skal den siddende bestyrelse fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af skolens aktiver og passiver er tilendebragt efter gældende regler – herunder sørge for, at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægterne.

Stk. 7. Mulige overskydende midler efter skolens nedlæggelse tilfalder med Undervisningsministeriets godkendelse andre skoleformål, der støttes gennem lov om friskoler og private grundskoler m.v.

§12 Godkendelse

Stk. 1. Vedtægtsændringer gælder ikke, medmindre de indeholder oplysning om, hvem der er formand og næstformand for bestyrelsen, er underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer, angiver bestyrelsesmedlemmernes navn og adresse med let læselig skrift, f.eks. maskinskrift, og er offentliggjort på skolens hjemmeside med angivelse af, hvornår offentliggørelsen har fundet sted, og hvornår vedtægtsændringerne er vedtaget af bestyrelsen og generalforsamlingen i forening”, jf. vedtægtsbekendtgørelsens § 14.

Stk. 2. Bestyrelsen skal i tilfælde af uoverensstemmelse mellem lovgivningen og vedtægternes ordlyd følge lovgivningen og har ansvaret for, at skolens vedtægter til enhver tid er i overensstemmelse med lovgivningen jf. vedtægtsbekendtgørelsens § 6 stk.2, nr. 12.

 

Formand Kim Pertou Andersen, Bredgade 25, 8500 Grenaa

Næstformand Rie Kurdahl, Hasselbakken 6, 8500 Grenaa

Jesper Knudsen, Herman Bangs vej 15, 8500 Grenaa

Martin Harnisch, Vestervej 17, 8500 Grenaa

Sune Kirkegaard, Irisvej 10, 8500 Grenaa

Berit Westermann Henriksen, Hjortebakken 1, 8500 Grenaa

Helle Lund, Nørrevang 9, 8500 Grenaa

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 10. september 2013

og på ekstraordinær generalforsamling 10. oktober 2013

Vedtægterne af 2013 er godkendt af Ministeriet for Børn og Undervisning  d. 21. november 2013

Seneste revision vedtaget af bestyrelsen jf. BEK nr. 980 d. 8. oktober 2019

Skolens vedtægter er offentliggjort på skolens hjemmeside første gang ultimo 2008.

Den seneste og ovenstående udgave af skolens vedtægter er offentliggjort på skolens hjemmeside 21. oktober 2019