Bestyrelsen og bestyrelsesarbejdet

Møde

Norddjurs Friskole er underlagt friskoleloven. Det indebærer, at bestyrelsen, som er valgt af forældrene på generalforsamlingen og består af forældre, har ansvaret overfor Undervisningsministeriet.

I henhold til lovens krav, vælger forældrene også tilsynsførende, som har til opgave at "føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk samt med, om skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen"

Arbejdet i bestyrelsen er omfattet af de vedtægter, som forældrene har vedtaget for skolen. Bestyrelsen træffer beslutninger vedrørende skolens økonomi og drift i et tæt og tillidsfuldt samarbejde med skolens leder, der rådgiver bestyrelsen i kraft af sin administrative erfaring og indsigt.

Det direkte samarbejde mellem bestyrelse og personalegruppe foregår ved at begge parter i fornødent omfang er repræsenteret ved hinandens møder. Hele bestyrelsen og hele personalegruppen samles desuden mindst en gang årligt for at snakke om fælles emner og ideer.

Bestyrelsesarbejdet er krævende. Tidsmæssigt svinger indsatsen lidt alt afhængigt af, hvilken bestyrelsespost der er tale om, hvilke opgaver der er på dagsordenen samt hvilke udvalg bestyrelsesmedlemmerne sidder i.  Bestyrelsen holder ca. 8 årlige bestyrelsesmøder. Bestyrelsen mødes også til et årligt weekend-seminar og deltager med jævne mellemrum i relevant kursusaktivitet for bestyrelsesmedlemmer på frie grundskoler.

Men arbejdet giver også adgang til hyggesnak  og gode diskussioner, nye impulser, inspiration, indsigt og indflydelse.

Bestyrelsen afholder generalforsamling, har ansvaret for budget, fører tilsyn med økonomi, budget og regnskab samt ansætter og afskediger personale. Bestyrelsen er repræsenteret i alle skolens udvalg.