Skolepenge

Betaling af skolepenge / pasningsordning
Skolepenge udgør pr. 01.01.2024 - 31.12.2024:
- Kr. 1.485 i 11 måneder for 1. barn
- Kr. 1.285 i 11 måneder for 2. barn
- Kr. 1.085 i 11 måneder for 3. barn
- 4. barn er gratis
- Skolen definerer søskende som børn med samme biologiske forældre, enten samme biologiske mor eller samme biologiske far. Grundet de nye familiemønstre i samfundet i dag, har vi tilpasset skolens
søskendepolitik, så de passer ind i en moderne kontekst. Børnene behøver ikke være tilmeldt samme
folkeregisteradresse for at være omfattet af søskendefortrinsret. Adopterede børn ligestilles med
biologiske børn. Mindst en af forældrene på barnets folkeregisteradresse skal have forældremyndigheden for det pågældende barn.
- Søskende skal gå på skolen på samme tid for at oppebære søskenderabat på skolepenge og indmeldelsesgebyr samt bo på samme folkeregisteradresse.
- Tidlig skolestart april-juni kr. 2.175 pr. måned
- Udmeldelse. Der er 3 betalingsmåneder til skolen ved udmeldelse, dvs. meldes barnet ud i maj, skal der betales skolepenge for juni, august og september måneder (juli er betalingsfri).

Pasningsordningen koster pr. 01.01.2024
- Kr. 690 i 11 måneder pr. barn
Der er 1 betalingsmåned fra pasningsordningen ved udmeldelse.

Prisen for skole og pasning indeksreguleres hvert år pr. 1. januar.

Indmeldelsesgebyr ved skolestart:
Kr. 1.500 for første barn
Kr. 1.000 for øvrige børn

Betaling til friskolen skal køre via Betalingsservice. Såfremt der ikke tilmeldes Betalingsservice, vil der bliver tillagt et administrationsgebyr på kr. 30,00 pr. faktura.