Indmeldelse/venteliste

10676224_970344662993262_5705666487246933843_n

Indmeldelse

Skolen er åben for alle slags børn, men det er vigtigt, at forældrene forstår og bakker op om skolens grundlag. Derfor skal alle forældre, der ønsker at indmelde deres børn til en optagelsessamtale med skolelederen og gruppelæreren i den pågældende klasse. Ved optagelse af børn med særlige behov, kan der blive brug for, at skolen foretager en pædagogisk vurdering af, om skolen kan matche forventningerne.

For at komme i betragtning skal man først udfylde en Indmeldelsesblanket, link er på forsiden af hjemmesiden i øverste højre hjørne. Blanketten bedes udfyldt og underskrevet af forældremyndighedsindehaver(e) og returneret til skolen. Blanket kan afleveres i skolens postkasse eller ved personligt fremmøde. Blanketten opbevares i aflåst skab på skolen, og såfremt forældrene ønsker barnet taget ud af ventelisten, skal dette ske skriftligt til skolens kontor. Forældrene modtage en bekræftelse pr. mail om at deres barn er optaget på venteliste. Herefter kommer man på en venteliste og bliver kontaktet, når og hvis der er plads. Man er velkommen til at ringe og forhøre sig om mulighederne eller aftale tid til et uforpligtende besøg på skolen.

Der er 2 ugers gensidig skolepraktik, hvor både forældre og skole kan sige nej tak.

Du finder blanketten til indmeldelse i hjemmesidens øverste højre hjørne.

Ventelisten

Skolen har to ventelister, en for drenge og en for piger for at sikre en ligelig kønsfordeling.
Søskende og fastansat personales børn har fortrinsret på den enkelte venteliste for henholdsvis drenge og piger. Det er muligt at søge om søskendedispensation, såfremt man allerede har et barn på skolen. Kontakt kontoret vedr. søskendedispensation.
Skolen definerer søskende som børn i samme familie med samme folkeregisteradresse. Mindst en af forældrene på folkeregisteradressen skal have forældremyndigheden for det pågældende barn.
Hvis der til en årgang er indmeldt forholdsvis mange søskende og fastansattes børn af det ene køn, kan bestyrelsen give dispensation til at fravige den ligelige kønsfordeling.
Hvis der ikke er plads til alle med fortrinsret i årgangen, er indmeldelsestidspunktet det afgørende for, hvem der optages, og alle søskende vil ikke blive optaget i klassen.
For at opnå fortrinsret og blive optaget i børnehaveklassen foran børn uden fortrinsret skal søskende og fastansat personales børn være indmeldt senest den 5. september året før, de skal starte i skole. Efter 5. september vil skolen invitere de børn der er optaget, samt de næste 3 drenge og 3 piger på ventelisten, til indskrivnings- og orienteringsmøde vedr. skolestart. Mødet tilstræbes afholdes inden uge 42 (afholdes mødet efter uge 42 bliver der først sendt opkrævning ud til december, med forfald 5/12). Efter dette møde udsendes opkrævning på indmeldelsesgebyr der skal indbetales senest den 5. november for at bevare pladsen på skolen. Herefter opdaterer skolen ventelisten med eventuelle ændringer, og giver besked til de elever der ikke tilbydes en plads. Tilbydes barnet ikke en plads til skolestart, kan barnet fortsat stå på venteliste, og når der opstår en ledig plads, vil drenge/piger på ventelisten bliver kontaktet i den rækkefølge de er skrevet op. Det koster ikke noget at stå på ventelisten.
Søskende, der indskrives efter den 5. september året før skolestart, vil opnå fortrinsret på ventelisten til klassen.
Nye fastansattes børn kan efter bestyrelsens godkendelse optages på skolen uanset klassekvotient.
Søskende skal gå på skolen samtidigt for at oppebære søskenderabat på skolepenge og indmeldelsesgebyr.
Et barn bevarer sin anciennitet på ventelisten, hvis forældrene beslutter at overflytte det til efterfølgende skoleår ved henvendelse senest den 1. marts i året for skolestart. Et barn, der er optaget til et års børnehaveklasse efter alder, kan altså, hvis forældrene ønsker det, overføres til næste års børnehaveklasse. En sådan overflytning af et barn til efterfølgende år kan ske selvom klassekvotienten brydes.