Betalingsvedtægt

Skolepenge

Skolepenge og betaling for pasningsordning

Indmeldelsesgebyr betales ved barnets optagelse og fastsættes af generalforsamlingen.
Skolepengenes størrelse og betaling for pasningsordning fastsættes af generalforsamlingen.
Skolepenge og betaling for pasningsordning opkræves og betales via PBS. Såfremt der ikke tilmeldes Betalingsservice, vil der bliver tillagt et administrationsgebyr på kr. 30,00 pr. faktura.
Dog indeksreguleres skolepengene administrativt hvert år pr. 1. januar i forhold til udviklingen i nettoprisindekset det foregående år.
Skolepengene samt betaling for pasningsordning erlægges forud senest den 5. i hver måned i 11 måneder, da juli måned er betalingsfri.

Ved manglende overholdelse af indgående betalingsaftaler sendes restancen til inkasso og alle udgifter i forbindelse hermed afholdes af skyldneren.

I yderste konsekvens kan bestyrelsen bortvise et barn, hvis skolepengene udebliver.
Udmeldelse af skolen skal ske med tre måneders varsel, udmeldelse af pasningsordning dog kun med en måneds varsel.
Ved pludselig og markant ændring i familiens indkomstforhold kan der søges om nedsættelse af skolepengene efter de i forvejen gældende fripladstilskudsregler.