|

Praktiske oplysninger fra A - Å

Alarm: Se ordet Nøgler her i Praktiske oplysninger.

Bestyrelsen: Består af syv forældre valgt på den årlige generalforsamling i april.
Alle er velkomne til at kontakte bestyrelsens medlemmer. Adresser, telefonnumre og e-mail ses på intranettet "Viggo".
Bestyrelsen holder normalt møde en gang hver 6. uge og orienterer om arbejdet på siden ’Nyt fra bestyrelsen’ i Månedsbrevet.

Månedsbrevet: Lægges ud på skolens hjemmeside og på Viggo den sidste fredag i hver måned. Her opridses nyt fra hver gruppe, praktiske oplysninger om møder og arrangementer, ændringer af f.eks. adresser og rengøringshold, informationer fra bestyrelsen samt anden nyttig og vigtig viden. Debatindlæg er meget velkomne.

Friplads: Hvert år kan der søges om nedsættelse af skolepenge. Skolen informerer om muligheden for at ansøge på Viggo i juni måned. Ansøgningsskema og fordelingsnøgle kan hentes på Viggo. Skolen får tildelt en sum penge fra undervisningsministeriets pulje. Fripladsmidlerne fordeles fra januar-juni måned. Ingen får tildelt fuld friplads, som det f. eks. praktiseres i børnehaver. Frist for ansøgning er 1. september.
Hvis man kommer i en svær økonomisk situation efter ansøgningsfristens udløb, kan man søge bestyrelsen om nedsættelse af skolepengene efter de i forvejen gældende friplads-tilskudsregler. Henvendelse på kontoret.

Fælleslejr: I begyndelsen af skoleåret forbereder hele skolen en samlet fælleslejr. På baggrund af evaluering arbejder skolen videre med at udvikle form og indhold.

Indmeldelsesgebyr: Engangsbeløb, der betales ved barnets indmeldelse på skolen. Kr. 1.500 for første barn, kr. 1.000 for søskende.

Julefest: Holdes lige inden juleferien for alle elevers familier. Der er som regel musik ved de forskellige grupper, dans om juletræet og forskellige lege.

Konfirmation: Onsdag i uge 6 frigives datoerne i Grenaa Sogn for konfirmationerne året efter.
Konfirmanderne fra Norddjurs Friskole har sin egen konfirmationsdato og tid til konfirmation i Grenaa Kirke, og konfirmanderne går til konfirmationsforberedelse onsdage kl. 13-15
Det er muligt at leje skolen til afholdelse af konfirmationsfest. Det koster kr. 1.000 at leje skolen til et arrangement. Hvis man ønsker at leje skolen til konfirmation, så kontakt skolen den dag hvor dato frigives, og der vil efterfølgende blive trukket lod, såfremt der er flere der ønsker at leje skolen på konfirmationsdagen.

Lejrskoler: Alle grupper tager hvert forår på lejrskole. Indskolingen og mellemtrinnet rejser i Danmark, mens Overbygningen rejser til udlandet.

Lilleskolerne: Lilleskolerne – en sammenslutning af frie grundskoler – er den organisation, Norddjurs Friskole er medlem af. Holder møder og kurser for personale og bestyrelser.
Sekretariatet rådgiver om alt vedrørende skoleverdenen og er en uundværlig samarbejdspartner for ledelse og bestyrelse.

Lilleskolernes Musik- og Teaterfestival: Holdes hvert år tre dage lige inden sommerferien for de ældste elever. Der er workshops, og skolerne deltager med musikbands og teaterforestillinger.
Arrangeres af de forskellige skoler i organisationen. Den arrangerende skoles forældre er meget aktive under festivalen, hvilket er en forudsætning for at gennemføre den. Norddjurs Friskole stod for arrangementet i 1999, 2000 og 2011 og 2022.

Nøgler: Alle ansatte, rengøringsansvarlige og bestyrelsesmedlemmer har nøgler til skolen.
Skolen har et alarmsystem. Hvis I låner nøgle f. eks. i forbindelse med rengøring, skal I sørge for at få en vejledning til alarmen. Vær venligst omhyggelig med lukning af alle døre og vinduer – og vær venligst omhyggelig med selve alarmen. Alarmudkald koster mange penge.

Pasningsordningen ’Fritteren’: For børn til og med 3. klasse. Åbningstiderne fremgår under 'Fritteren' her på hjemmesiden og i glasskabet i indskolingen. Der betales i 11 måneder, da juli måned er betalingsfri.

Dialogudvalg: Dialogudvalget er bindeled mellem alle instanser på skolen – forældre fra alle grupper, personale, daglige ledelse og bestyrelse.
Udvalget er et idé- og diskussionsfremmende forum for relevante problemstillinger i forhold til skolens hverdag og udvikling.
Udvalget er arrangementsudvalg for Dialogmødet der afholdes en gang årligt
Udvalget har ingen beslutningskompetence.
Udvalget mødes 4 gange årligt.
Der skrives referat fra alle møder.

Dialogmødet: Et årligt stormøde for alle forældre og personaler. Dialogudvalget er arrangementsansvarlig.

Rengøringshold: Alle forældre skal gøre rent på skolen – som regel 5-6 gange i løbet af et skoleår. Rengøringen foregår i weekenden og tager ca. to timer.
Man deltager kun på ét rengøringshold, selv om man har børn i flere grupper. Holdenes sammensætning og tidspunkter kan ses i Viggo.

Hvert rengøringshold har en eller to ansvarlige. De sørger for aftaler om tid og nøgler. I rengøringsrummet er der fremlagt arbejdsbeskrivelser til de forskellige områder, som skrives under efter endt tjans. Det er en god idé at tage børnene med til rengøringen.
Er man forhindret i at gøre rent en weekend, skal man selv sørge for at bytte.
Vedligeholdelse i sommerferien fordeles også på rengøringsholdene. Rengøringsholdene er ligeledes i aktion i forbindelse med forskellige arrangementer på skolen. Oversigt ses i Viggo.

Rengørings- og vedligeholdelsesansvarlige: Vælges i hver gruppe på et forældremøde inden sommerferien. Ansvarlige fremgår af gruppen Rengøringshold på Viggo. De sørger for, at forældre kommer til rengøring ved f. eks. at ringe rundt og sørger for nøgler. Melder tilbage til viceskolelederen i tilfælde af mangler.
Har ansvar for at fordele vedligeholdelse i sommerferien og hovedrengøring.

Rygning: Norddjurs Friskole er røgfri, det vil sige at der ikke må ryges eller anvendes tobaksprodukter på skolens område. Forbuddet gælder både i og udenfor skoletiden, og gælder skolens elever, ansatte, forældre og andre brugere af skolens lokaler, Forbuddet omfatter omfatter alle tobaksprodukter, herunder cigaretter, e-cigaretter og snus.

Skolepenge: Opkræves via PBS. Tilmeldes opkrævningen ikke til PBS tillægges der et administrationsgebyr på kr. 30,00 pr. opkrævning. Der betales skolepenge i 11 måneder, da juli er betalingsfri.

Sommerfest: Holdes hvert år den sidste lørdag før sommerferien. Vi spiser medbragt mad og hygger os med musik og anden underholdning.

Sommerferievedligehold og hovedrengøring: Planlægges af de rengøringsansvarlige og omhandler indendørs vedligehold af bygninger samt hovedrengøring. Alle forældre deltager, og arbejdet udføres i sommerferien.

Udendørs- og vedligeholdelsesudvalg: Udvalget er i samarbejde med skolens ledelse, skolens bestyrelse og skolens pedel ansvarlig for planlægning af vedligehold og reparation af bygninger, udendørsområder og inventar på Norddjurs Friskole under skønsom hensyntagen til skolens økonomi, børnemiljø og skolens pædagogik.

Udvalget er ansvarlig for udarbejdelsen af en praktisk og visionær 5-års plan for arbejdet med skolens udendørsområder.

Udvalget er ansvarlige for at planlægge 4 årlige udendørs- og vedligeholdelsesdage.
Udvalget fastsætter selv sine møder – dog mindst 4 årlige møder forud for hver udendørs- og vedligeholdelsesdage.

Udmeldelse: Skal ske med tre måneders varsel for skoledelen og en måneds varsel for fritterdelen. Der betales altså skolepenge i tre måneder efter, at kontoret har fået besked, – også hvis barnet forlader skolen inden.

Vedtægter: Er godkendt af Undervisningsministeriet og udgør skolens formelle grundlag. Ændringer skal godkendes af to på hinanden følgende generalforsamlinger. Vedtægterne kan findes her på hjemmesiden