Organisation

Skolens leder:

Skolens leder har det daglige pædagogiske og administrative ansvar på skolen. Den pædagogiske ledelse sker i samarbejde med viceskoleleder, skolens lærere og bestyrelsen. Den administrative ledelse sker i samarbejde med viceskoleleder, sekretær og bestyrelsen.

Lærerne:

Lærerne har det faglige og pædagogiske ansvar for undervisningen. Undervisningen tager til enhver tid udgangspunkt i elevernes udviklingstrin.

Lærerne fremlægger planer for undervisningen og evaluerer undervisningsforløb på forældremøder. Lærere og forældre samarbejder om de enkelte børn både i undervisningsmæssige og sociale sammenhænge.

Lærerne vælger undervisningsmaterialer inden for de økonomiske og pædagogiske rammer, der er godkendt af bestyrelsen.

Lærerne holder sig fagligt og pædagogisk á jour. Lærerne deltager i lærermøder, personalemøder, team- og udvalgsmøder samt pædagogiske dage.

Gruppelærerne skal tilbyde minimum to årlige forældremøder samt to årlige skole/hjem-samtaler for forældrene, såfremt disse måtte ønske det. Matematiklærerne deltager efter behov, dog i mindst en runde skole/hjem-samtaler pr. gruppe pr. år.

Gruppelæreren og skolens daglige ledelse træffer beslutning om optagelse af nye elever under hensyntagen til de rammer bestyrelsen har fastlagt for skolens og den enkelte gruppes elevtal samt at gruppen er velfungerende. Forældregruppen skal informeres.

Forældrene:

Forældrene har direkte kompetence på generalforsamlingen og i bestyrelsen, jævnfør skolens vedtægter, og har desuden indflydelse gennem dialogmøder, forældremøder og udvalg.

Forældrene har ret til – med respekt for de gældende regler – at rejse enhver sag af interesse på forældremøder, dialogmøder og generalforsamling. Forældrene forpligter sig til at engagere sig i skolens bestyrelse, til at deltage i forældredage, forældremøder, dialogmøder og møder i de udvalg, de vælges til.

Det første barn fra en familie, der optages på skolen, udløser 2 rengøringsområder. Der kan gives dispensation i særlige tilfælde. Denne dispensation gives efter aftale med skolens ledelse. Når det første barn forlader skolen, fortsætter familiens forpligtelse til rengøring, såfremt den har andre børn på skolen. Familien forpligter sig til at gøre rent på skolen efter en turnusordning, der fastlægges af rengørings- og vedligeholdelsesudvalget.

Forældredage er arbejdsdage med opgaver, som er beskrevet under udendørs- og legepladsudvalg og rengørings- og vedligeholdelsesudvalg, samt andre praktiske opgaver. Forældredagene arrangeres primært i weekender og i sommerferien.