Udvalgsarbejdet på NDF

Bestyrelsen kan til enhver tid nedsætte faste og ad hoc udvalg. Alle udvalg arbejder udfra et kommissorie som bestyrelsen har godkendt. Forslag fra udvalgene til aktiviteter, der inddrager skolens personale eller er udgiftskrævende, skal godkendes af bestyrelsen.

Til de faste udvalg på skolen vælges en forældrerepræsentant fra hver gruppe. Hver forælder kan kun sidde i ét af de faste udvalg.

Forældrene vælges på et forældremøde inden sommerferien.

Valg i børnehaveklassen sker på Pølsemødet forud for start i tidlig skolestart.

Til hvert udvalg er knyttet et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsesmedlemmet indkalder til det første udvalgsmøde efter sommerferien.

Udvalgsmedlemmerne orienterer forældrene på forældremøderne om udvalgsarbejdet.

For at udvalgene kan fungere optimalt, er det vigtigt, at udvalgsmedlemmerne kommer til alle møder.

For tiden er der følgende faste udvalg:

Dialogudvalg:

Dialogudvalget er bindeled mellem alle instanser på skolen – forældre fra alle grupper, personale, daglig ledelse og bestyrelse. Det er et idé- og diskussionsfremmende forum for relevante problemstillinger i forhold til skolens hverdag og udvikling. Dialogudvalget er arrangements-ansvarlig for det årlige Dialogmøde for alle skolens forældre og ansatte.

 

Udendørs- og vedligeholdelsesudvalget:

Udendørs- og vedligeholdelsesudvalget og skolens ledelse samarbejder om at planlægge etablering og vedligeholdelse af udendørsarealer samt definerede indendørsprojekter. Udvalget sørger for, at arbejdet bliver udført af skolens forældre.